Luottamuksen rakentaminen markkinoinnilla

Tiedon määrän kasvu on lisännyt asiakkaiden skeptisyyttä markkinointia kohtaan. Digitaalistumisen myötä yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista markkinoinnissa on nousut luottamuksen saavuttaminen asiakkaan ja markkinoitavan tuotteen välillä. Luottamuksen saamiseksi on markkinoijan tehtävä lujasti töitä. Luottamus vaatii johdonmukaista ja avointa viestintää. Asiakas tulee pystyä tavoittamaan niin, että hän kokee viestin olevan hänelle henkilökohtaisesti suunnattu.

Asiakkaan tarpeen tulisi aina määritellä markkinointia. Kaikki asiakkaat ovat erilaisia ja he haluavat kokea olevansa ainutlaatuisia. Markkinoinnissa ainutlaatuisuuden kokemuksen tarjoaminen onnistuu vain personoidun viestinnän rakentamiseen sopivien henkilötietojen avulla. Tässä pitää markkinoijan olla tarkkana ja ottaa huomioon vuonna 2018 voimaan tullut uusi tietosuojalaki. Tiedot asiakkaista on kerättävä tätä lakia noudattaen. Osa luottamusta on kertoa asiakkaalle selkeästi, että yritys noudattaa tätä lakia käyttäessään heistä kerättyjä henkilötietoja.

Luottamuksen rooli markkinoinnissa

Huomiohakuisuus on markkinoinnissa yleistä, mutta luottamuksen rakentamisen kannalta se on huono valinta. Huomiohakuista markkinointia ei koeta henkilökohtaiseksi ja se ei herätä luottamusta potentiaalisessa asiakkaassa. Värikkäillä iskulauseilla voit saada paljon huomiota, mutta asiakassuhteen laatu voi samalla kärsiä.

Luottamuksen saavuttaminen ei pitäisi olla kilpailua huomiosta ja näkyvyydestä. Luottamus vaatii hienotunteisuutta ja herkkyyttä, sillä se rakentuu yksilökohtaisesti jokaisen asiakkaan tunteiden pohjalta. Luottamuksen rakentaminen vaatii tasaista tulosta, johon asiakas on aina tyytyväinen. Oman brändin arvojen tulee näkyä markkinoinnissa ja yrityksen tulee pitää kiinni lupauksistaan.

Vinkkejä luottamuksen herättämiseen markkinoinnin avulla

Yksi parhaimpia luottamuksen herättäjiä on saada asiakas markkinoimaan tuotetta puolestasi. Monille ihmisille yrityksen tekemä markkinointiviestintä on aina epäilyttävää, mutta yrityksen asiakkaan kertomana sama viesti saa paljon vahvemman painoarvon. Yleisin keino saada asiakas tekemään viestintää on pyytää ja kannustaa asiakkaita tekemään tuotearvosteluja, jotka julkaistaan yrityksen verkkosivuilla. Laajempi ja yksityiskohtaisempi asiakaskertomus sopii paremmin yritysten väliseen markkinointiin, jossa markkinoidaan huomattavasti kalliimpia tuotteita tai tuotekokonaisuuksia.

Markkinoinnin tulee aina olla läpinäkyvää. Asiakkaalle ei saisi jättää markkinoinnissa käytettäviin tarinoihin aukkoja, jotka asiakas saattaa täyttää itse keksimillään oletuksilla. Pahimmillaan hyvää tarkoittava markkinointi kääntyy itseään vastaan, jos tyytymätön asiakas täyttää aukon tarinassa negatiivisella näkemyksellä.

Personoidun viestin rakentaminen on tämän päivän datamäärillä helppo rakentaa. Kun personointi tehdään asiakkaalta saadun henkilötietojen käytön hyväksynnän jälkeen, herättää se luottamusta asiakkaassa. Tietosuojalain noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia yritykselle. Yritys ei pelkästään menetä luottamustaan, vaan voi joutua viranomaisten tutkimuksen kohteeksi ja saada kalliit sakot lain rikkomisesta. Tietosuojalain rajoitukset saattavat ensin tuntua ylitsepääsemättömän haastavilta. Lain ovat laatineet virkamiehet muotoillen tekstin vaikeasti ymmärrettäväksi. Myös erilaisia tulkintoja on lain sisällöstä julkisuudessa esitetty runsaasti. Hyvänä puolena on kuitenkin se, että yritys voi saavuttaa myös merkittävää kilpailuetua, mikäli yritys näkee vaivaa markkinoinnin toteuttamisessa tietosuojalain vaatimalla tavalla. Moni yritys ei tätä panostusta ole valmis tekemään, ja jättää personoidun markkinoinnin tekemättä, mikä on huono päätös.

Asiakastietoja saadaan monikanavaisesti ja näitä tietoja tutkimalla ja yhdistelemällä saadaan aikaan hyvä lähtökohta persoonallisen markkinoinnin toteuttamiseksi. Vain näin voidaan saada aikaan viestintää, joka huomioi erilaisia yksilöllisiä tarpeita. Jokainenhan meistä lukee mieluummin viestin, joka kohdennettu juuri minulle eikä vain yleisluonteista mainontaa, jonka sisältöä ei ole kohdennettu.

Personointi luo luottamusta viestiin ja loppujen lopuksi niin markkinoinnissa kuin sen aikaansaamassa myynnissä, luottamus on kaiken perusta.